Rekisterinpitäjä:

Tmi Oppitassu, Y-tunnus 2381089-0

Peuranpääntie 257, 05820 Hyvinkää

Puh: 044-2429447

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Antje Casper

Peuranpääntie 257, 05820 Hyvinkää

Puh: 044-2429447

Rekisterin nimi:

Yrityksen Oppitassu asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri.

siakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot;

-nimi

-sähköpostiosoite

-puhelin

-postiosoite (nettiostokset, laskut)

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot saadaan asiakkaan ilmoittautuessa kurssille. Tietoja säilytetään kurssin/ asiakassuhteen ajan yhteydenpitoa varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisterihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU: ulkopuolelle. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan ja palvelimet ovat suojattu.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet- palvelimilla niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää osoitteeseen: Peuranpääntie 257, 05820 Hyvinkää.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mRekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).